• 1 tandat
 • 2 Nhatcuong78900
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Đình Diến
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1520 - Không Khung

 • Rank: Đồng IV
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 138
579,000CARD 463,200ATM
 • Rank: Đồng IV
 • Trang Phục: 138
 • Tướng: 125

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1519 - Không Khung

 • Rank: Đồng IV
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 113
406,000CARD 324,800ATM
 • Rank: Đồng IV
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 146

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạc

Acc LMHT #1518 - Khung Bạc

 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 91
375,000CARD 300,000ATM
 • Rank: Bạc II
 • Trang Phục: 91
 • Tướng: 111

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1517 - Không Khung

 • Rank: Đồng IV
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 84
302,000CARD 241,600ATM
 • Rank: Đồng IV
 • Trang Phục: 84
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1516 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 77
277,000CARD 221,600ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 72

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1515 - Không Khung

 • Rank: Đồng IV
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 65
234,000CARD 187,200ATM
 • Rank: Đồng IV
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 74

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạc

Acc LMHT #1514 - Khung Bạc

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 60
216,000CARD 172,800ATM
 • Rank: Bạc
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 109

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1513 - Không Khung

 • Rank: Đồng III
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 37
180,000CARD 144,000ATM
 • Rank: Đồng III
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1512 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 19
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 76

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1511 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 29
104,000CARD 83,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 58

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạc

Acc LMHT #1510 - Khung Bạc

 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 95
342,000CARD 273,600ATM
 • Rank: Bạc II
 • Trang Phục: 95
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1509 - Không Khung

 • Rank: Đồng III
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 17
61,000CARD 48,800ATM
 • Rank: Đồng III
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1507 - Không Khung

 • Rank: Chưa xác định
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 15
54,000CARD 43,200ATM
 • Rank: Chưa xác định
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #719 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 209
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 209
 • Tướng: 148

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Cao Thủ

Acc LMHT #726 - Khung Cao Thủ

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 102
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 102
 • Tướng: 137

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #852 - Khung Bạch Kim

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 149
450,000CARD 360,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 149
 • Tướng: 148

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #82 - Khung Bạch Kim

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 15
54,000CARD 43,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 57

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #902 - Khung Bạch Kim

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 31
112,000CARD 89,600ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 61

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #907 - Khung Bạch Kim

 • Rank: Đồng IV
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 32
116,000CARD 92,800ATM
 • Rank: Đồng IV
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 59

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Cao Thủ

Acc LMHT #849 - Khung Cao Thủ

 • Rank: Bạch Kim V
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 182
540,000CARD 432,000ATM
 • Rank: Bạch Kim V
 • Trang Phục: 182
 • Tướng: 148

MUA NGAY