• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5222 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 267
800,000CARD 666,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 267
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5220 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 107
324,000CARD 270,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 107
 • Tướng: 105

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5203 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 163
391,000CARD 325,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 163
 • Tướng: 125

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5200 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 69
168,000CARD 140,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 83

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5198 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 91
218,000CARD 181,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 91
 • Tướng: 118

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5197 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 82
196,000CARD 163,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 93

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5193 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 60
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 88

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5192 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 86
206,000CARD 171,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 86

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5191 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 221
540,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 221
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5190 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 157
376,000CARD 313,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 157
 • Tướng: 135

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5188 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 44
105,000CARD 87,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 44
 • Tướng: 75

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5183 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 77
186,000CARD 155,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 90

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5182 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 57
136,000CARD 113,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 89

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5181 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 189
456,000CARD 380,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 189
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5180 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 33
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 45

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5177 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 249
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 249
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5173 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 115
396,000CARD 330,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5172 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 171
410,000CARD 341,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 171
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5171 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 74
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 74
 • Tướng: 88

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5169 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 138
330,000CARD 275,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 138
 • Tướng: 165

XEM ACC