• 1 Long
 • 2 Sang
 • 3 Lâm
 • 4 Tân
 • 5 Nam
Riot Nasus

Acc LMHT #Riot Nasus - Không Khung

Acc LMHT #357 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 80
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 80
 • Tướng: 135

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #489 - Khung Vàng

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 257
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Bạc
 • Trang Phục: 257
 • Tướng: 159

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Kim Cương

Acc LMHT #1222 - Khung Kim Cương

 • Rank: Kim Cương II
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 157
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Rank: Kim Cương II
 • Trang Phục: 157
 • Tướng: 161

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #844 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 392
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 392
 • Tướng: 148

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #845 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 405
1,600,000CARD 1,280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 405
 • Tướng: 148

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #1087 - Khung Vàng

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 68
350,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #1078 - Khung Vàng

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 41
160,000CARD 128,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 64

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #1076 - Khung Vàng

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 40
160,000CARD 128,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 60

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #1088 - Khung Vàng

 • Rank: Đồng II
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 71
280,000CARD 224,000ATM
 • Rank: Đồng II
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 107

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1080 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 44
170,000CARD 136,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 44
 • Tướng: 92

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1077 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 41
160,000CARD 128,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 66

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Kim Cương

Acc LMHT #1079 - Khung Kim Cương

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 43
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 69

MUA NGAY

mail

Acc LMHT #mail - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #792 - Khung Bạch Kim

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 96
280,000CARD 224,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 96
 • Tướng: 148

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #974 - Khung Vàng

 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 49
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Bạc IV
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 67

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #975 - Khung Vàng

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 49
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 63

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Vàng

Acc LMHT #976 - Khung Vàng

 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 58
230,000CARD 184,000ATM
 • Rank: Bạc II
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 92

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1068 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 33
140,000CARD 112,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1069 - Không Khung

 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 37
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Bạc IV
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 54

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1074 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 38
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 98

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1075 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 84
 • Trang Phục: 39
160,000CARD 128,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 84

MUA NGAY