• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4011 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 37
133,000CARD 106,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 90

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4008 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 52
240,000CARD 192,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 52
 • Tướng: 71

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4007 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 75
990,000CARD 792,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 82

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4004 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 15
84,000CARD 67,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4002 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 46
165,000CARD 132,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 62

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4000 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 50
264,000CARD 211,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 104

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3999 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 16
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 34

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3993 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 83
285,000CARD 228,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 135

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3982 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 16
84,000CARD 67,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 42

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3980 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 82
295,000CARD 236,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 104

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3979 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 89
380,000CARD 304,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 89
 • Tướng: 128

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3978 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 20
72,000CARD 57,600ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3976 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 35
144,000CARD 115,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3975 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 19
96,000CARD 76,800ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 77

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3972 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 8
84,000CARD 67,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3971 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 33
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 73

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3970 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 112
479,000CARD 383,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 112
 • Tướng: 122

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3968 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 65
215,000CARD 172,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 150

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3967 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 119
539,000CARD 431,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 119
 • Tướng: 145

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3966 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 173
679,000CARD 543,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 173
 • Tướng: 162

MUA NGAY