• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7511 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 101
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 125

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7510 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 41
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 59

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7509 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 103
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7508 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 242
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 242
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7507 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 147
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 147
 • Tướng: 153

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7506 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 61
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 111

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7504 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 77
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 78

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7502 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 54
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 83

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7501 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 106
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 106
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7499 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 310
1,200,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 310
 • Tướng: 155

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7498 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 172
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 172
 • Tướng: 150

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7497 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 99
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 135

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7447 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 92
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 92
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7446 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 127
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 150

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7444 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 123
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 123
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7443 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 98
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 98
 • Tướng: 151

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7442 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 189
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 189
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7441 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 83
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 152

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7438 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 75
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 93

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7432 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 99
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 161

XEM ACC