• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7270 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 470
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 470
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7275 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 112
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 112
 • Tướng: 139

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7274 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 126
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 126
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7272 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 111
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 111
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7271 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 127
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7269 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 265
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 265
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7268 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 141
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 141
 • Tướng: 136

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7266 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 64
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 74

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7263 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 500
1,680,000CARD 1,400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 500
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7260 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 81
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 81
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7261 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 126
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 126
 • Tướng: 138

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7258 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 63
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 78

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7257 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 106
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 106
 • Tướng: 85

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7255 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 132
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 132
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7243 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 154
522,000CARD 435,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 154
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7242 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 211
992,000CARD 826,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 211
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7241 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 103
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7236 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 80
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 80
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7235 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 73
459,000CARD 382,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7233 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 182
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 182
 • Tướng: 167

XEM ACC