• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7350 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 119
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 119
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7348 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 90
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7346 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 260
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 260
 • Tướng: 133

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7344 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 52
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 52
 • Tướng: 111

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7343 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 119
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 119
 • Tướng: 125

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7342 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 122
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 122
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7341 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 184
540,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 184
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7340 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 94
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 130

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7337 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 150
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 150
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7335 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 114
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 114
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7333 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 156
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 156
 • Tướng: 129

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7330 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 273
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 273
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7327 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 116
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 116
 • Tướng: 156

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7326 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 131
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 131
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7322 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 176
540,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 176
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7320 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 87
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 135

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7318 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 160
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 160
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7317 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 223
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 223
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7315 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 76
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 76
 • Tướng: 135

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7312 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 366
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 366
 • Tướng: 162

XEM ACC