• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6258 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 45
135,000CARD 112,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6257 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 48
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6256 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 79
237,000CARD 197,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6255 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 48
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6249 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 57
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6254 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 40
95,000CARD 79,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 85

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6253 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 141
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 141
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6252 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 61
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 121

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6250 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 32
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6248 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 177
530,000CARD 441,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 177
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6247 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 29
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6243 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 148
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6246 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 73
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6242 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 34
100,000CARD 83,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 71

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6241 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 48
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 72

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6240 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 121
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 121
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6239 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 101
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6238 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 38
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 128

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6237 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 117
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6236 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 22
60,000CARD 50,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 42

XEM ACC