• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4427 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 111
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 111
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4426 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 111
480,000CARD 384,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 111
 • Tướng: 161

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4424 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 109
457,000CARD 365,600ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 109
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4423 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 108
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 111

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4422 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 108
453,000CARD 362,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 158

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4421 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 108
453,000CARD 362,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 138

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4419 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 107
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 107
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4418 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 105
440,000CARD 352,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 105
 • Tướng: 147

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4417 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 100
444,000CARD 355,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 85

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4416 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 82
299,000CARD 239,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 149

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4415 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 61
215,000CARD 172,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 143

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4412 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 161
659,000CARD 527,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 161
 • Tướng: 162

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4411 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 146
539,000CARD 431,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 146
 • Tướng: 159

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4406 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 7
 • Trang Phục: 1
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 1
 • Tướng: 7

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4405 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 15
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4401 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 28
179,000CARD 143,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4400 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 50
179,000CARD 143,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 83

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4399 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 84
 • Trang Phục: 49
179,000CARD 143,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 84

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4398 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 104
479,000CARD 383,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 155

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4397 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 130
599,000CARD 479,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 130
 • Tướng: 139

MUA NGAY