• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3031 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 143
343,000CARD 285,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 143
 • Tướng: 108

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3033 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 253
744,000CARD 620,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 253
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3035 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 233
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 233
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2989 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 141
518,000CARD 431,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 141
 • Tướng: 154

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3005 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 136
326,000CARD 271,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 136
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3007 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 302
800,000CARD 666,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 302
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3010 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 156
374,000CARD 311,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 156
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3008 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 151
362,000CARD 301,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 151
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3012 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 140
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 140
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3013 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 178
427,000CARD 355,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 178
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3015 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 370
1,096,000CARD 913,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 370
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2984 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 89
213,000CARD 177,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 89
 • Tướng: 104

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2988 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 157
376,000CARD 313,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 157
 • Tướng: 146

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2992 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 77
184,000CARD 153,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 107

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2993 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 134
321,000CARD 267,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 134
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2997 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 117
280,000CARD 233,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3001 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 115
276,000CARD 230,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 138

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3004 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 77
184,000CARD 153,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 127

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2965 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 177
484,000CARD 403,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 177
 • Tướng: 154

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2966 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 24
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 85

XEM ACC