• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote
ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6830 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 173
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 173
 • Tướng: 159

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6831 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 58
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 104

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6832 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 24
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 81

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6834 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 90
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 155

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6835 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 33
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 86

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6836 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 69
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 102

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6838 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 38
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 78

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6840 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 29
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 67

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6841 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 113
 • Trang Phục: 59
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 113

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6842 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 27
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 42

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6843 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 35
204,000CARD 170,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 107

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6847 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 22
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 76

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6848 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 42
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 131

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6849 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 32
204,000CARD 170,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 92

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6852 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 41
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 90

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6853 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 68
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 120

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6854 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 67
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 119

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6855 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 103
 • Trang Phục: 60
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 103

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6856 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 37
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 106

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6858 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 68
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 125

XEM ACC