• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LQ # -

Acc LQ #40 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 27
80,000CARD 66,667ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 39

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4868 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 29
61,000CARD 50,833ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 38

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4905 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 52
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 52
 • Tướng: 68

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4904 -

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 59
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 67

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4903 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 40
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 67

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4900 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 41
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 64

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4898 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 56
228,000CARD 190,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 63

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4896 -

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 66
198,000CARD 165,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 62

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4895 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 58
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 62

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4894 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 43
129,000CARD 107,500ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 61

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4893 -

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 62
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 61

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4892 -

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 62
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 61

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4891 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 33
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 60

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4890 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 57
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 61

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4888 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 58
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 61

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4887 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 62
246,000CARD 205,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 59

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4886 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 61
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 58

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4885 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 59
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 60

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4883 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 26
78,000CARD 65,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 39

XEM ACC

Acc LQ # -

Acc LQ #4882 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 0
 • Trang Phục: 0
100,000CARD 83,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 0

XEM ACC