• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote
ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6859 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 140
540,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 140
 • Tướng: 143

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6860 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 42
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 110

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6861 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 32
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 101

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6862 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 26
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 76

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6864 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 53
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 145

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6868 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 46
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 106

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6869 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 87
 • Trang Phục: 31
192,000CARD 160,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 87

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6871 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 37
204,000CARD 170,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 110

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6873 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 39
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 93

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6877 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 40
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 100

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6878 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 66
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 148

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6880 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 73
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 120

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6881 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 87
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 151

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6882 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 36
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 112

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6884 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 78
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 152

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6891 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 67
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 107

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6893 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 59
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 141

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6900 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 67
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 92

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6901 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 69
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 81

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6904 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 78
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 135

XEM ACC