• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4393 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 6
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #1569 - Khung Bạch Kim

 • Rank: Bạch Kim III
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 182
990,000CARD 792,000ATM
 • Rank: Bạch Kim III
 • Trang Phục: 182
 • Tướng: 139

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4360 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 99
420,000CARD 336,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 156

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4359 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 94
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 141

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4358 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 93
334,000CARD 267,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 93
 • Tướng: 139

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4357 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 93
370,000CARD 296,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 93
 • Tướng: 106

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4356 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 124
 • Trang Phục: 89
320,000CARD 256,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 89
 • Tướng: 124

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4355 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 90
324,000CARD 259,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 143

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4354 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 87
313,000CARD 250,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 144

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4352 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 83
418,000CARD 334,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 130

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4351 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 79
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 99

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4350 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 78
280,000CARD 224,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 106

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4349 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 78
280,000CARD 224,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 99

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4348 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 79
404,000CARD 323,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 89

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4347 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 82
390,000CARD 312,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 104

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4346 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 90
324,000CARD 259,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 154

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4345 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 78
280,000CARD 224,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 86

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4344 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 78
340,000CARD 272,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 97

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4342 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 76
333,000CARD 266,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 76
 • Tướng: 158

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4341 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 75
390,000CARD 312,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 108

MUA NGAY