• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6243 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 148
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6246 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 73
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6242 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 34
100,000CARD 83,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 71

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6241 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 48
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 72

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6240 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 121
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 121
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6239 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 101
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6238 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 38
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 128

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6237 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 117
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6236 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 22
60,000CARD 50,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 42

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6235 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 54
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 128

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6234 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 73
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6233 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 138
 • Trang Phục: 89
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 89
 • Tướng: 138

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6231 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 103
 • Trang Phục: 45
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 103

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6230 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 265
1,080,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 265
 • Tướng: 139

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6229 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 67
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 106

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6228 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 56
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 96

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6227 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 66
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6226 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 268
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 268
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6224 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 61
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 77

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6222 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 63
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 88

XEM ACC