• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7104 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 412
1,400,000CARD 1,166,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 412
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7102 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 134
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 134
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7096 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 280
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 280
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7095 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 174
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 174
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7090 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 122
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 122
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7088 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 78
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 127

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7082 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 130
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 130
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7081 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 126
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 126
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7080 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 313
1,080,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 313
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7073 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 124
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 124
 • Tướng: 141

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7071 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 85
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 126

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7070 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 120
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 120
 • Tướng: 130

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7069 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 216
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 216
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7068 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 228
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 228
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7067 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 55
140,000CARD 116,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 119

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7064 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 146
540,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 146
 • Tướng: 146

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7063 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 95
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 95
 • Tướng: 101

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7062 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 82
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 128

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7061 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 236
780,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 236
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7059 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 87
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 89

XEM ACC