• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3071 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 156
374,000CARD 311,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 156
 • Tướng: 149

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3072 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 82
196,000CARD 163,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 135

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3075 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 136
326,000CARD 271,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 136
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3077 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 119
288,000CARD 240,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 119
 • Tướng: 152

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3041 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 176
422,000CARD 351,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 176
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3048 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 90
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 129

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3055 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 123
295,000CARD 245,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 123
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3057 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 124
297,000CARD 247,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 124
 • Tướng: 140

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3059 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 101
242,000CARD 201,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 125

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3062 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 273
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 273
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3036 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 111
266,000CARD 221,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 111
 • Tướng: 131

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3038 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 172
412,000CARD 343,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 172
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3039 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 144
345,000CARD 287,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 144
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3040 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 180
432,000CARD 360,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 180
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3047 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 83
200,000CARD 166,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3021 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 100
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3024 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 141
338,000CARD 281,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 141
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3027 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 181
434,000CARD 361,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 181
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3028 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 241
578,000CARD 481,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 241
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3029 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 88
211,000CARD 175,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 162

XEM ACC