• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4446 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 145
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 145
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4445 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 144
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 144
 • Tướng: 109

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4444 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 144
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 144
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4443 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 144
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 144
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4442 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 143
660,000CARD 528,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 143
 • Tướng: 158

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4441 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 143
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 143
 • Tướng: 99

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4440 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 141
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 141
 • Tướng: 125

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4439 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 140
708,000CARD 566,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 140
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4438 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 129
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 129
 • Tướng: 139

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4437 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 127
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 157

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4436 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 142
 • Trang Phục: 126
709,000CARD 567,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 126
 • Tướng: 142

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4435 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 125
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 125
 • Tướng: 145

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4434 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 122
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 122
 • Tướng: 125

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4433 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 122
692,000CARD 553,600ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 122
 • Tướng: 97

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4432 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 120
624,000CARD 499,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 120
 • Tướng: 115

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4431 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 119
480,000CARD 384,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 119
 • Tướng: 153

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4430 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 118
495,000CARD 396,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 118
 • Tướng: 162

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4429 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 114
538,000CARD 430,400ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 114
 • Tướng: 145

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4295 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 46
255,000CARD 204,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 128

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4428 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 113
534,000CARD 427,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 159

MUA NGAY