• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6298 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 103
309,000CARD 257,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6297 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 115
345,000CARD 287,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6296 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 113
339,000CARD 282,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6292 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 6
48,000CARD 40,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 47

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6291 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 61
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6290 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 42
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6289 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 47
156,000CARD 130,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6288 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 85
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6286 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 220
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 220
 • Tướng: 150

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6285 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 299
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 299
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6284 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 97
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 137

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6283 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 97
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 137

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6282 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 84
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 84
 • Tướng: 105

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6281 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 16
144,000CARD 120,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6280 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 7
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6273 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 382
1,680,000CARD 1,400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 382
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6278 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 83
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6277 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 83
288,000CARD 240,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6276 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 118
354,000CARD 295,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 118
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6275 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 8
84,000CARD 70,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 158

XEM ACC