• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6963 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 65
195,000CARD 162,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 104

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6960 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 82
246,000CARD 205,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6949 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 179
537,000CARD 447,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 179
 • Tướng: 167

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6756 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 49
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 119

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6755 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 116
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 116
 • Tướng: 154

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6754 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 57
264,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 150

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6723 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 46
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 106

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6798 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 71
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 130

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6801 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 61
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 122

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6803 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 137
 • Trang Phục: 77
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 137

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6804 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 61
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 111

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6805 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 28
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 78

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6808 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 40
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 98

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6810 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 21
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 80

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6812 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 42
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 86

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6816 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 133
 • Trang Phục: 74
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 74
 • Tướng: 133

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6819 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 40
216,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 83

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6825 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 31
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 120

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6827 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 31
192,000CARD 160,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 75

XEM ACC

ZIN THÔNG THẠO

Acc LMHT #ZIN THÔNG THẠO - Không Khung

Acc LMHT #6829 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 142
 • Trang Phục: 77
336,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 142

XEM ACC