• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4466 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 200
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 200
 • Tướng: 110

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4465 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 200
1,020,000CARD 816,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 200
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4464 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 199
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 199
 • Tướng: 154

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4463 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 188
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 188
 • Tướng: 158

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4462 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 186
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 186
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4461 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 185
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 185
 • Tướng: 162

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4460 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 183
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 162

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4459 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 183
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 157

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4458 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 174
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 174
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4457 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 166
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 166
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4456 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 164
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 164
 • Tướng: 145

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4455 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 164
960,000CARD 768,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 164
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4454 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 164
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 164
 • Tướng: 156

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4453 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 161
840,000CARD 672,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 161
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4452 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 158
780,000CARD 624,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 158
 • Tướng: 144

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4451 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 158
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 158
 • Tướng: 140

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4450 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 156
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 156
 • Tướng: 150

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4449 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 148
981,000CARD 784,800ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 130

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4448 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 148
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 163

MUA NGAY

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4447 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 145
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 145
 • Tướng: 156

MUA NGAY