• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6315 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 10
48,000CARD 40,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 33

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6313 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 148
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6312 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 53
145,000CARD 120,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 108

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6309 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 159
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 159
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6308 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 138
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 138
 • Tướng: 155

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6307 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 100
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 130

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6306 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 63
145,000CARD 120,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 98

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6304 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 125
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 125
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6303 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 70
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 70
 • Tướng: 139

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6300 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 77
230,000CARD 191,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6299 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 45
120,000CARD 100,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 86

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6298 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 103
309,000CARD 257,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6297 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 115
345,000CARD 287,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6296 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 113
339,000CARD 282,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6292 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 6
48,000CARD 40,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 47

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6291 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 61
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6290 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 42
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6289 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 47
156,000CARD 130,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6288 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 166
 • Trang Phục: 85
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 166

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6286 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 220
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 220
 • Tướng: 150

XEM ACC